Marta Białecka-Pikul

Dr hab. Marta Białecka-Pikul - adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Interesuje się problematyką rozwoju kontroli poznawczej, a szczególnie takich jej aspektów jak zdolność do mentalizacji („teorie umysłu”), mowa wewnętrzna i funkcja zarządzająca. Prowadzi badania nad rozwojem teorii umysłu u dzieci. Jest autorką monografii pt. Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Próba badania i opisu dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych (Wyd. UJ, 2002) oraz Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem (Wyd. UJ, 2012). Obecnie bada również rozwój naiwnej teorii umysłu u młodzieży i dorosłych, opracowując autorskie techniki. W swoich zainteresowaniach z zakresu poznawczej psychologii rozwoju, a zwłaszcza rozwoju małego dziecka zmierza ku zagadnieniom z dziedziny psychopatologii rozwojowej.

Informacje na stronie Instytutu Psychologii

Wybrane publikacje za lata 1998-2009

 1. Białecka-Pikul, M. (1998), Komunikowanie się a reprezentacja świata w umyśle dzieci w wieku przedszkolnym, W: M. Smoczyńska (red.), Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki, (s. 189-200), Kraków, Drukarnia UJ.
 2. Białecka-Pikul, M. (1999), Children’s understanding of motives of peoples’ behavior. Reception of fairy tales and realistic stories among preschoolers, Psychology of Language and Communication, 2, 4, 87-91.
 3. Kielar-Turska M., Białecka-Pikul, M. (2000), Wczesne dzieciństwo, w: J. Trempała i B. Harwas-Napierała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, (s. 47-82), Warszawa, PWN
 4. Białecka-Pikul, M. (2005). Relatywizm myślenia młodzieży i młodych dorosłych jako przejaw rozwoju dojrzałej teorii umysłu. Psychologia Rozwojowa, 10, 3, 51-68.
 5. Białecka-Pikul M. (2001), Dziecięce teorie umysłu. Jak dzieci rozumieją zdziwienie? Psychologia Rozwojowa, 6, 1-2, 11-21.
 6. Białecka-Pikul, M. (2002). Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 7. Białecka-Pikul, M., Kielar-Turska M. (2003). Doświadczenie dziecka w wieku przedszkolnym a jego kompetencja komunikacyjna i wiedza o umyśle. Psychologia Rozwojowa, 8,5, 27-40.
 8. Białecka-Pikul, M. (2003). Rozwój dziecięcej teorii umysłu. Zarys problematyki. Czasopismo Psychologiczne.9,2, 207-218.
 9. Białecka-Pikul, M., Kantaruk, M. (2004). Rozwój uwagi selektywnej. Studia Psychologiczne.42, 1, 25-36.
 10. Białecka-Pikul, M. (2004). Nabywanie wiedzy społecznej z perspektyw badań nad dziecięcymi teoriami umysłu, Przegląd Psychologiczny, 47, 3, 305-317.
 11. 11. Kielar-Turska, M., Białecka-Pikul, M. (2004). The ability to modify a story as an expression of narrative competence. Psychology of Language and Communication 8, 2, 57-72.
 12. Kielar-Turska M., Białecka-Pikul, M. (2005). Searching for the methods to assess children’s communicative competence: Methods used with Polish children. [w:] B. Bokus (red.), Studies in the Psychology of Child Language (s. 441-462), Wydawnictwo Matrix: Warszawa.
 13. Białecka-Pikul, M. (2006) Understanding metaphors as an expression of metapragmatic ability in 3-6-year-old Polish children, La Langage et I’Homme, vol XXXXI, 2, 45-59.
 14. Kielar-Turska, M, Białecka-Pikul, M., Skórska, A. (2006) Rozwój zdolności mentalizacji. Z badań nad związkiem teorii umysłu, sprawności językowych i funkcji zarządzającej, Psychologia Rozwojowa, 11, 2, 35-48
 15. Białecka-Pikul, M. (2007). O potrzebie nowego spojrzenia na zaburzenia rozwoju. Sztuka Leczenia, t. XIV (1-2), 13-24.
 16. Białecka-Pikul, M. (2007). Krytycznie o sposobach badania teorii umysłu. Dziecięce strategie radzenia sobie z rozumieniem stanów mentalnych na materiale metafor. Psychologia Rozwojowa, 1, 23-36.
 17. Kielar-Turska, M., Białecka-Pikul, M. (2009). Generating and Understanding Jokes by Five- and Nine-year olds as an Expression of Theory of Mind. Polish Psychological Bulletin, 40, 4, 8-14.
 18. Białecka-Pikul, M. (2009). Narodziny samowiedzy. Od poczucia odrębności do naiwnej teorii Ja. W: A. Niedźwieńska i J. Neckar (red.) Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy (ss.35-61). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica .
 19. Białecka-Pikul , M. (2009). Teoria umysłu. Istota i mechanizmy rozwoju. W: M. Kielar-Turska (red.) Studia nad rozwojem i wychowaniem. W osiemdziesiątą rocznicę powstania Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim (ss. 53-64 ). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 20. Białecka-Pikul, M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Kraków: WUJ.

Redakcje naukowe

 1. Psychologia Rozwojowa, 2005, tom.10, nr 3 pod tytułem Poznanie i komunikacja. Rozwój typowy i atypowy. Redaktor zeszytu M. Białecka-Pikul
 2. Schaffer, R. H. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ. Redakcja naukowa M. Białecka-Pikul
 3. Psychologia Rozwojowa, 2007, tom 12, nr 1, pod tytułem. Z badań nad poznawczą reprezentacją dzieci i dorastających. Redaktor zeszytu M. Kielar-Turska, M. Białecka-Pikul
 4. Psychologia Rozwojowa, 2008, tom 13, nr 1, pod tytułem. Obrazy rozwoju człowieka dorosłego. Redaktor zeszytu M. Białecka-Pikul

Tłumaczenia

 1. Schaffer, R. H. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ., tłumaczenie: M.Białecka-Pikul, K. Sikora
 2. Dunn , J. (2008) Przyjaźnie dzieci, Kraków Wydawnictwo UJ

Granty i współpraca międzynarodowa

 1. W latach 2005-2008 grant MNiSW „Wiedza o umyśle innych osób a rozumienie metafor przez dzieci w wieku przedszkolnym”, numer projektu: 1 H01F 044 28; numer umowy: 0112/H01/2005/28
 2. Od sierpnia 2003 do czerwca 2006 praca w międzynarodowym zespole pod przewodnictwem prof.. Michaela Deleau przygotowującym projekt w formie Research Training Network (RTN) o nazwie „DEVELOPMENTAL PRAGMATIC” (PRAGMANET) w ramach VI Programu Ramowego
 3. Od września 2009 do chwili obecnej współpraca w ramach projektu COST Action ISO804: Language Impairment in Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment

Teksty popularno-naukowe

 1. Białecka-Pikul M. (1999). Umysł w oczach dziecka, Charaktery, 12.
 2. Białecka-Pikul M. (2000). Co każdy o zabawce wiedzieć powinien, Wychowanie w przedszkolu, 2.
 3. Białecka-Pikul , M. (2007). Czy Kain kochał Abla? Charaktery, 12 (131), 10-17.
 4. Białecka-Pikul , M. (2007). Braterska przyjaźń, Charaktery, 12 (131), 22-23.

Członkostwa w organizacjach naukowych

 1. Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP
 2. European Association for Developmental Psychology

Rok 2010

 1. Białecka-Pikul, M.(2010). Teaching children metaphors understanding as a path leading to theory of mind development, European Journal of Developmental Psychology ,7, 5, 529-544.
 2. Białecka-Pikul, M., Rynda, M. i Syrecka, D. (2010). Constructing a narrative in the standard unexpected transfer test in adolescence and adulthood. Psychology of Language and Communication, 14, 1, 29-43.